Všeobecné
obchodní
podmínky a
pravidla
ochrany
osobních
údajů

Takový ten text, který nikdo nikdy
nedočte, ale na webu musí strašit celý.
Zákon je zákon.

I. Obecná ustanovení a definice

(Jakože o co tady vlastně půjde.)

Tyto úžasné všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) právnické osoby COPYCURE s.r.o., IČO: 08828105, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsané v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 115636 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje Prodávající na webu ottobohus.cz.

 1. Kupujícím se rozumí být podnikatel nebo spotřebitel. To dá rozum.
 2. Kupujícím–spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. To dá taky rozum.
 3. Kupujícím–podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto VOP také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. To dá… to by mělo dávat rozum.
 4. Předmětem koupě se ve smyslu těchto VOP rozumí hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího – tištěná kniha s názvem Orbis Tweetus (dále jen “kniha”). Výše ceny včetně DPH vztahující se ke knize je uvedena přímo u tohoto díla.
 5. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.
 7. Ustanovení VOP jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Das ist normal.
 8. Prodávající může znění VOP měnit či doplňovat. NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

(Jakože spolu děláme byznys.)

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy elektronickou formou (tzv. distančním způsobem), kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

III. Způsob platby a dodání, náklady na dodání

(Jakože jak to bude s placením.)

 1. Objednávky lze hradit pouze bankovním převodem. Lhůta pro úhradu činí 14 dnů od provedení objednávky. Není-li platba v této lhůtě připsána na bankovní účet prodávajícího, objednávka je stornována. Kupující může v takovém případě možnost objednat předmět prodeje tvorbou nové objednávky. Kupující bude informován o stavu vyřízení objednávky e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Způsob dodání je prostřednictvím přepravce PPL, a to do 3 pracovních dnů od zaplacení objednávky.
 3. Náklady na balné a dodání jsou zahrnuty v ceně předmětu koupě, jedná-li se o dodání zásilky na území České republiky.
 4. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.
 5. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.
 6. V případě, že se vyskytnou jakékoli problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese ja@ottobohus.cz
 7. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením. Zálohovou fakturu, řádný daňový doklad a tyto podmínky ve znění provedení objednávky obdrží kupující pouze e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

IV. Autorská práva

(Jakože… každý máme svá práva.)

 1. Uživatel bere na vědomí, že tištěná kniha nabízená v internetovém obchodě je dílem ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn tuto knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené v knize. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoli poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoli užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

V. Ukončení smlouvy

(Jakože stát se může cokoli.)

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy na knihu uzavřenou prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.
 2. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží,
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou e-mailového oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu ja@ottobohus.cz. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na vlastní náklady zaslat na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obecných ustanovení těchto podmínek.
 4. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.
 6. V případě, kdy je Kupující – podnikatelem, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

VI. Reklamace

(Jakože reklama, co má navíc ce.)

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění.
 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění e-mailovým sdělením, které musí obsahovat důvod reklamace. O přijetí reklamace Prodávající uvědomí Kupujícího e-mailovým sdělením na adresu uvedenou v objednávce. Kupující souhlasí s tím, že v případě uznání reklamace, Prodávající dodá Kupujícímu nový výtisk knihy.
 5. Reklamovat předmět koupě může kupující zasláním reklamace e-mailem na ja@ottobohus.cz. E-mail musí obsahovat: číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
 6. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, kupující souhlasí s tím, že dodání nové knihy zahrnuje i proplacení nákladů na doručení.
 7. Prodávající vyrozumí kupujícího o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VII. Pravidla ochrany osobních údajů

(Jakože trocha paranoii nikdy nezaškodí.)

 1. Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem posílám obchodních sdělení (newsletterů).
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi.
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 6. Kupující je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů, a to e-mailem na ja@ottobohus.cz. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

(Jakože nemusíme rozumět všemu.)

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
  3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
  4. způsob platby a způsob dodání plnění,
  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, pak údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
  7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
  9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.
 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
  3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
  4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
  5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby,
  6. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,
  7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
  8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  9. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
  10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IX. Závěrečná ustanovení

(Jakože už to bude končit.)

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto úžasně krátké všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 14. 11. 2017.

Tak. A je to.