Všeobecné
obchodní
podmínky a
pravidla
ochrany
osobních
údajů

Takový ten text, který nikdo nikdy
nedočte, ale na webu musí strašit celý.
Zákon je zákon.

I. Obecná ustanovení a definice

(Jakože o co tady vlastně půjde.)

Tyto úžasné všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) právnické osoby COPYCURE s.r.o., IČO: 08828105, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsané v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 115636 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje Prodávající na webu ottobohus.cz.

 1. Kupujícím se rozumí být podnikatel nebo spotřebitel. To dá rozum.
 2. Kupujícím–spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. To dá taky rozum.
 3. Kupujícím–podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto VOP také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. To dá… to by mělo dávat rozum.
 4. Předmětem koupě se ve smyslu těchto VOP rozumí online seminář AI TEXT+Plus (dále jen „seminář”). Obsah a rozsah semináře, popř. doprovodných služeb, výše ceny včetně DPH vztahující se k semináři jsou uvedeny v internetovém obchodě přímo u této akce.
 5. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.
 7. Ustanovení VOP jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Das ist normal.
 8. Prodávající může znění VOP měnit či doplňovat. NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

(Jakože spolu děláme byznys.)

 1. Kupující má možnost objednat seminář formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Kupující učiní elektronickou objednávku tak, že na webové stránce ottobohus.cz označí seminář na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a cenu za seminář.
 2. Objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Po přijetí platby prodávající pošle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení rezervace semináře.

III. Způsob platby a plnění, změna termínu a místa, školení v zahraničí

(Jakože jak to bude s placením.)

 1. Objednávky lze hradit pouze bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou vystaví prodávající po přijetí objednávky a pošle ji na a e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Splatnost faktury je uvedena přímo na faktuře. Neuhradí-li kupující tuto fakturu řádně a včas, objednávka je stornována. Kupující může v takovém případě možnost objednat seminář tvorbou nové objednávky. Kupující bude informován o stavu vyřízení objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 2. Seminář probíhá online. 
 3. V případě, že se kupující nebo jím v objednávce nahlášený účastník seminář nemůže z důležitých důvodů zúčastnit, může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese ja@ottobohus.cz.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínů semináře. V takovém případě prodávající informuje kupujícího e-mailem na na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 
 5. Je-li kupující podnikatelem se sídlem na území Slovenska (či jiné země EU mimo ČR) a je zároveň plátcem DPH v tamní zemi, je seminář plněním v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy daň je povinen vypořádat příjemce v rámci revers charge. Podmínkou vystavení zálohové faktury s konečnou částkou bez české DPH je platné DIČ/VAT number podnikatele.
 6. Je-li kupující subjektem se sídlem na území Slovenska (či jiné země EU mimo ČR) a zároveň není plátcem daně v tamní zemi (nemá platné DIČ/VAT number), je podle daňového zákona povinen přijmout zálohovou fakturu včetně 21% DPH.
 7. Je-li kupující podnikatelem mimo EU, hradí zálohovou fakturu bez české DPH. Je-li subjektem/nepodnikatelem mimo EU, hradí zálohovou fakturu včetně 21% české DPH.

IV. Autorská práva

(Jakože… každý máme svá práva.)

 1. Kupující a účastník semináře (dále jen “uživatel”) bere na vědomí, že hmotné výstupy ze semináře jsou dílem ve smyslu autorského zákona, a jako takové podléhají ochraně tohoto zákona. Prodávající tímto uděluje uživateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k výstupům s tím, že uživatel zejména není oprávněn užívat takové výstupy jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí je dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Cena licence je zahrnuta v ceně semináře.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoli užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

V. Ukončení smlouvy

(Jakože stát se může cokoli.)

 1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy na seminář uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží od potvrzení objednávky. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou e-mailového oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu ja@ottobohus.cz. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu.
 2. Kupující – spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že seminář proběhl před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž kupující - spotřebitel souhlasí (§ 1837 písm. a) NOZ).
 3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy na seminář uzavřené prostředkem komunikace na dálku formou odeslání odstoupení od smlouvy na adresu ja@ottobohus.cz. Dojde-li k odstoupení prodávajícímu více než 31 dnů před zahájením semináře, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10 % z ceny semináře. Dojde-li k odstoupení prodávajícímu mezi 30 až 14 dny před zahájením semináře, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 20 % z ceny školy. Dojde-li k odstoupení prodávajícímu méně než 14 dnů před zahájením semináře, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 100 % z ceny semináře.

VI. Reklamace

(Jakože reklama, co má navíc ce.)

 1. Kupující má právo seznámit se se zaměřením a kvalitou poradenské činnosti prodávajícího před objednáním mimo jiné na webových stránkách prodávajícího ottobohus.cz. Z tohoto důvodu není kupující oprávněn po účasti na semináři požadovat vrácení již uhrazené platby s odůvodněním, že mu z hlediska subjektivního nevyhovuje.
 2. Případné reklamace z jiného důvodu než je uvedeno v bodě 1. tohoto článku, může kupující vznést zasláním e-mailu na adresu ja@ottobohus.cz. E-mail musí obsahovat: číslo zálohové faktury nebo variabilní symbol, termín semináře, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
 3. Prodávající vyrozumí kupujícího o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VII. Pravidla ochrany osobních údajů

(Jakože trocha paranoii nikdy nezaškodí.)

 1. Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).
 2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem posílám obchodních sdělení (newsletterů).
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 5. Kupující je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu ja@ottobohus.cz. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 6. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz svých webových stránek ottobohus.cz tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Užíváním webu ottobohus.cz kupující souhlasí s používáním cookies.

VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

(Jakože nemusíme rozumět všemu.)

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. Totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
  2. označení školy a popis jejich hlavních vlastností,
  3. cenu školy, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
  4. způsob platby a způsob dodání plnění,
  5. náklady na účast školy, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
  3. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,
  4. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IX. Závěrečná ustanovení

(Jakože už to bude končit.)

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto úžasně krátké všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15. 12. 2023. Tak. A je to.